KOKTEL.mk ви овозможува да добиете брзи информации, преку изобилство на мултимедијални содржини, како и можности лесно да ги споделите содржините со своите пријатели на социјалните мрежи. Ние се обидуваме да ви ја овозможиме поширока перспектива за настаните, но и во целост да ги вклучиме нашите читатели во приказната. Социјалните мрежи не ги гледаме само како канал за промоција туку и како платформа за воспоставување комуникација со нашите читатели и можност за нивно вклучување во работата на порталот.

Тимот на KOKTEL.mk е тука за читателите. Наша цел е да ве информираме навремено и прецизно за што поголем број настани кои се случуваат како во земјава, така и во странство. Нашиот тим ќе даде и свое мислење за настаните кои го засегаат нашето општество.

Тимот на KOKTEL.mk го сочинуваат млади луѓе, подготвени да се надоградуваат себе си и да применуваат современи и нови методи за информирање на читателите преку текст, фотографија и видео.